trình tải xuống băng hình twitter

trình tải xuống băng hình twitter

về sử dụng

Bằng cách sử dụng twsaver.com bạn đồng ý để theo dõi tất cả các điều kiện đặt ra trên trang này:

  1. Web này không phải là một chút liên quan với Twitter.

  2. Bằng cách sử dụng này quản lý khách hàng cho một thỏa thuận để tránh tải tài liệu.

  3. Bằng cách sử dụng này quản lý khách hàng cho một thỏa thuận để tránh làm sao phổ biến các tài liệu đó về với chính quyền này trong bất kỳ công suất. Chính quyền này là dành riêng cho sử dụng cá nhân.

  4. Trên cơ hội ra rằng bạn là quyền sở hữu của bất kỳ tài liệu và có thể muốn cản trở tải của bất kỳ bản ghi âm, nếu bạn không nhớ liên lạc với chúng tôi qua email của chúng tôi bạn có thể khám phá về trang đích. Chúng ta sẽ ngăn cản các tải của những bản ghi âm.

  5. Tất cả việc sử dụng các cục là tại các khách hàng riêng, và nguy hiểm https://twsaver.com không chịu trách nhiệm cho các hồ sơ đã.

  6. Chính quyền này không thể được sử dụng để xây dựng một người ngoài trang web. Điểm đến đó được tìm thấy để sử dụng chính quyền này xa sẽ bị hạn chế từ quản lý của chúng tôi.

  7. Tất cả các chất trên TwitterDownloader là bản quyền, và có một chỗ với https://twsaver.com.