trình tải xuống băng hình twitter

trình tải xuống băng hình twitter

Chính Sách Bảo Mật

Bằng cách sử dụng https://twsaver.com bạn có nghĩa là bạn thỏa thuận theo dõi tất cả các chính sách đặt ra trên trang này:

 1. Nhận dạng cá nhân thông tin
  Chúng ta có thể thu thập thông tin cá nhân từ Người trong nhiều cách khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Người truy cập trang web của chúng tôi, điền vào mẫu, và kết nối với các hoạt động khác bảo tài nguyên, chúng tôi thực hiện có trên trang Web của chúng tôi. Người có thể được yêu cầu phù hợp, tên, địa chỉ email. Người có thể truy cập trang Web của chúng tôi nặc danh. Chúng ta sẽ thu thập thông tin cá nhân từ Người chỉ nếu họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng ta. Người luôn luôn có thể từ chối cung cấp nhận dạng cá nhân, thông tin, ngoại trừ việc nó có thể ngăn cản họ hấp dẫn ở trang Web nhất định hoạt động liên quan.

 2. Không nhận dạng cá nhân thông tin
  Chúng ta có thể thu thập thông tin cá nhân về Người sử dụng bất cứ khi nào họ tác với chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể, bao gồm các duyệt tên, các loại máy tính và kỹ thuật thông tin về người Dùng phương tiện kết nối đến trang Web của chúng tôi, chẳng hạn như việc điều hành hệ thống và Internet cung cấp dịch vụ sử dụng và các thông tin tương tự.

 3. Web cookie
  trang Web của Chúng tôi có thể sử dụng "cookies" để nâng cao kinh nghiệm Sử dụng. Dùng trình nơi cookie trên ổ đĩa cứng của họ lưu giữ hồ sơ mục đích và đôi khi để theo dõi các thông tin về họ. Người có thể chọn để thiết lập trình duyệt web của họ từ chối bánh, hay để cảnh báo bạn khi cookie được gửi. Nếu họ làm vậy, lưu ý rằng một số bộ phận của những trang Web có thể không hoạt động đúng.

 4. Làm thế nào chúng tôi sử dụng thu thập được thông tin
  twsaver.com có thể thu thập và sử dụng Người sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích sau đây: Để cải thiện trang Web của chúng tôi Chúng ta có thể sử dụng phản hồi bạn cung cấp để cải thiện sản phẩm của chúng tôi và dịch vụ. Để gửi email định kỳ Chúng ta có thể sử dụng địa chỉ email để gửi thông tin và cập nhật liên quan đến thứ tự của chúng. Nó cũng có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của họ, câu hỏi, và yêu cầu.

 5. Làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin của
  Chúng tôi nhận thích hợp, bộ sưu tập dữ liệu lưu trữ và thực hành xử lý và các biện pháp an ninh để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép thay đổi, tiết lộ hoặc hủy diệt của thông tin cá nhân của tên, mật khẩu, giao dịch thông tin và dữ liệu lưu trữ của chúng tôi trên trang Web.

 6. Chia sẻ thông tin cá nhân của Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc thuê Người sử dụng thông tin cá nhân để những người khác. Chúng ta có thể chia sẻ chung tổng hợp thông tin cá nhân không liên quan đến bất kỳ nhận dạng cá nhân thông tin liên quan đến du khách và người của chúng tôi với các đối tác kinh doanh, đáng tin cậy các chi nhánh và nhà quảng cáo cho các mục đích nêu trên.

 7. Quảng cáo
  Quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể được giao cho người Dùng cách quảng cáo các đối tác, những người có thể đặt cookies. Những bánh cho người chủ quảng cáo để nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến biên dịch không nhận dạng cá nhân thông tin về bạn hay những người khác sử dụng máy tính. Thông tin này cho phép mạng quảng cáo trong số những thứ khác, cung cấp quảng cáo mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được quan tâm nhất của anh. Chính sách này không bao gồm việc sử dụng bánh của bất kỳ nhà quảng cáo.

 8. Google Adsense
  Some of the ads may be served by Google. Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to Users based on their visit to our Site and other sites on the Internet. DART uses "non personally identifiable information" and does NOT track personal information about you, such as your name, email address, physical address, etc. You may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at http://www.google.com/privacy_ads.html

 9. Thay đổi chính sách này
  twsaver.com có ý để cập nhật chính sách này bất cứ lúc nào. Khi chúng ta làm, chúng ta sẽ xem xét lại các cập nhật ở dưới trang này. Chúng tôi khuyến khích Người sử dụng để thường xuyên kiểm tra trang này cho bất kỳ thay đổi được thông tin về làm thế nào chúng tôi đang giúp đỡ để bảo vệ thông tin cá nhân chúng tôi thu thập. Bạn đồng ý rằng đó là trách nhiệm của bạn xem lại chính sách này kỳ và trở thành ý thức của thay đổi.

 10. Bạn chấp nhận những điều khoản này
  Bằng cách sử dụng này quý vị chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, xin vui lòng không sử dụng trang Web của chúng tôi. Bạn tiếp tục sử dụng các Trang sau khi đăng thay đổi chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

 11. Thay đổi Chính Sách của chúng tôi
  Nếu chúng tôi quyết định phải thay đổi chính sách của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên trang này.